Begin bij het begin, begin bij jezelf.

Personal coaching

Ontdek hoe jij als gecoachte jezelf kan ontwikkelen door inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en gedrag om je vervolgens te ontwikkelen in de gewenste richting.

Doel

Met behulp van personal coaching leren we de gecoachte op een resultaatgerichte manier te leren door enerzijds bewustwording te creëren en inzicht te verschaffen in eigen handelen en anderzijds verantwoordelijkheid te leren nemen in hun eigen ontwikkeltraject. De leervraag van de gecoachte staat hierbij centraal. De coach helpt je enerzijds in het verhelderen van je zelfbeeld, normen en waarden, persoonlijke eigenschappen en je onbewuste motieven die leiden tot (in)effectief gedrag. Anderzijds helpt de coach je naar alternatieven te zoeken en ondersteunt je bij het persoonlijke ontwikkeltraject. Dit gebeurt door het verhelderen van de coachvraag en duidelijke doelstellingen te formuleren, reflecteren, spiegelen, confronteren, aanreiken van modellen en hulpmiddelen en motiveren.

Randvoorwaarden

Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid en er moet een wederzijds vertrouwen/respect aanwezig zijn tussen de coach en de gecoachte. Belangrijk is dat je als gecoachte zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en dus ook deels verantwoordelijk voor het behalen van je persoonlijke resultaten. De coach helpt je om in beweging te komen in de richting die bij jou als persoon past en om er uiteindelijk voor te zorgen dat je na een coachtraject ook zelf in staat bent om je persoonlijke resultaten te (blijven) behalen. Belangrijke voorwaarden voor coaching zijn:

 • Een basis van vertrouwen tussen coach en de gecoachte.
 • Duidelijke afspraken over het resultaat.
 • De wil om in beweging te komen bij de gecoachte

Onderwerpen

Om de onderwerpen te kunnen bepalen, zal er een intakegesprek plaatsvinden met onder meer de volgende vragen:

 • Wat is het doel van het coachtraject en welke resultaten wil de gecoachte bereiken?
 • Hoe zie je aan het eind dat het doel is bereikt?
 • Wat kan de coach voor de gecoachte betekenen?
 • Wat verwachten de gecoachte (eventueel ook de opdrachtgever/manager) en de coach van elkaar?

Coachgesprekken

De coaching kan op verschillende manieren verlopen. Een totaaltraject wordt over het algemeen onderverdeeld in de volgende stappen:

 • Gewenste situatie: De coach en de gecoachte bepalen samen wat het doel is van de gesprekken en welke onderwerpen ze gaan aanpakken. Tevens wordt bepaald aan welke resultaten kan worden afgemeten of het doel ook bereikt is.
 • Huidige situatie: De coach evalueert samen met de gecoachte de prestaties en acties, waarbij gebruikmakend van voorbeelden het geheel verduidelijkt kan worden.
 • Acties: De gecoachte bedenkt mogelijkheden tot het nemen van actiepunten in de gewenste richting en de coach geeft hierbij feedback en adviezen.
 • Oplossing: Welke maatregelen en besluiten kunnen worden genomen, wat is de tijdsplanning en zijn deze ook reëel? Wat neemt de gecoachte mee als belangrijkste input uit het gesprek?

Evaluatiegesprek

In dit gesprek wordt het coachtraject geëvalueerd met eventueel ook de opdrachtgever (manager) erbij. Vragen zijn onder andere:

 • Hoe heeft men het traject ervaren?
 • Is het beoogde resultaat behaald?

Verankering

 • Persoonlijkheids- en/of gedragsanalyse waaruit onder andere blijkt wat bezien vanuit de persoonlijkheid of het gedrag de valkuilen zijn op het gebied van persoonlijke effectiviteit.
 • Voorafgaand aan de coachsessies wordt in een kennismakingsgesprek geïnventariseerd wat de coachvraag is. Per coachsessie worden afspraken gemaakt over de te volgen acties. Het eindresultaat wordt geëvalueerd in een evaluatiegesprek.

Doelgroep

Iedereen die behoefte heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Investering

Graag wordt een maatwerkvoorstel gemaakt waarin ook de investering is opgenomen.

Tot slot

Wanneer je nog vragen hebt, mail die dan gerust naar info@feedbackconsulting.nl of bel 0168-471769.